August 15, 2017

Giám khảo

2018
Adam Gyorgy - Steinway Artist

Adam Gyorgy (Hungary: Ádám György) – Steinway Artist

PGS. TS. Tạ Quang Đông – Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Tạ Quang Đông – Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Nguyễn Minh Anh - Nguyên Phó giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Minh Anh – Nguyên Phó GĐ Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ths. Trần Thị Thục Anh - Chủ nhiệm khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ths. Trần Thị Thục Anh – Chủ nhiệm khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2016
Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Trọng Chương - Chủ nhiệm khoa Piano Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ths. Phạm Trọng Chương – Chủ nhiệm khoa Piano Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ts. Nguyễn Minh Anh – Phó giám đốc Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Ts. Nguyễn Minh Anh – Phó giám đốc Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

PGS. TS. Tạ Quang Đông - Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Tạ Quang Đông – Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

2014